Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 4.0.15

Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 4.0.15

WXS – Freeware – iOS
ra khỏi 37 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

The Bible APP offers a comprehensive and user-friendly experience for reading the Bible. It includes features like note-taking and support tools. Additionally, it introduces a scripture checking group function that allows interaction among multiple users for verifying scriptures. Leaders within the group can provide feedback on the exchanged information. For individual spiritual practice, the software facilitates Bible reading/recitation plans, spiritual practice journaling, and access to spiritual practice materials.

Tổng quan

Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi WXS.

Phiên bản mới nhất của Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 là 4.0.15, phát hành vào ngày 28/02/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/02/2024.

Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS.

Người sử dụng của Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Bible • Sola Scriptura 唯獨聖經!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.