Nhãn Pictures

  • Google Picasa 3.9.141.259
    Hơn

    Google Picasa 3.9.141.259

    Google, Inc. - 1,5MB - Shareware -
    Picasa là phần mềm giúp bạn ngay lập tức tìm, chỉnh sửa và chia sẻ tất cả những hình ảnh trên máy tính của bạn. Mỗi khi bạn mở Picasa, nó sẽ tự động đặt tất cả các hình ảnh của bạn (ngay cả những cái bạn quên bạn đã có) và các loại chúng … Thông tin thêm...