Massimo Banzi

  • Arduino 1.8.13
    Hơn

    Arduino 1.8.13

    Massimo Banzi - 80,3MB - Open Source -
    Arduino là một nền tảng máy tính vật lý dựa trên một bảng micrcontroller đơn giản và một môi trường phát triển thực hiện xử lý ngôn ngữ. Thông tin thêm...