AviSynth

  • AviSynth 2.6.0.MT
    Hơn

    AviSynth 2.6.0.MT

    AviSynth - 6,2MB - Open Source -
    AviSynth là một công cụ mạnh mẽ cho video sản xuất. Khách sạn cung cấp các cách để chỉnh sửa và xử lý video. AviSynth làm việc như một frameserver, cung cấp chỉnh sửa ngay lập tức mà không cần cho các tập tin tạm thời.AviSynth chính nó … Thông tin thêm...