Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack 10.0.60828

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack 10.0.60828

Microsoft – 38,2MB – Freeware – iOS Windows
ra khỏi 31 phiếu
Microsoft Visual Studio công cụ cho các gói ngôn ngữ hệ thống văn phòng Microsoft (Phiên bản 4,0 Runtime) chứa văn bản thời gian chạy thành phần giao diện người dùng, chẳng hạn như thông báo lỗi, cho các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Tổng quan

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 25.478 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack là 10.0.60828, phát hành vào ngày 02/07/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/12/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 10.0.50903, được sử dụng bởi 85 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS/Windows. Tải về tập tin có kích thước 38,2MB.

Người sử dụng của Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack!

Cài đặt

người sử dụng 25.478 UpdateStar có Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Language Pack cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại