Nhãn Anwendungen

  • Microsoft .NET Framework 4.7.2053
    Hơn

    Microsoft .NET Framework 4.7.2053

    Microsoft - 1,4MB - Freeware -
    .NET Framework là một môi trường phát triển và thực hiện cho phép ngôn ngữ lập trình khác nhau và thư viện để làm việc với nhau liền mạch để tạo ứng dụng dựa trên Windows được dễ dàng hơn để xây dựng, quản lý, triển khai, và tích hợp với … Thông tin thêm...