Telegram Messenger LLP

  • Telegram Desktop 4.1.1
    Hơn

    Telegram Desktop 4.1.1

    Telegram Messenger LLP - Freeware -
    Bức điện cho máy tính để bàn cho phép bạn để trò chuyện với bạn bè của bạn thông qua của ông messager ngay lập tức. Sau khi bạn liên quan đến messender điện thoại di động của bạn, bạn có thể trò chuyện với các số liên lạc Telegram - bây … Thông tin thêm...