Sublime Text

  • Sublime Text 3.3103
    Hơn

    Sublime Text 3.3103

    Sublime Text - 5,3MB - Shareware -
    Một trình soạn thảo văn bản nâng cao cho các mã, đánh dấu và văn xuôi. Bạn sẽ yêu các giao diện người dùng Hấp, đặc biệt các tính năng và hiệu suất tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng phần tách cheá ñoä soaïn thaûo. Thông tin thêm...