Philipp Hahn

  • Shrew Soft VPN client
    Hơn

    Shrew Soft VPN client

    Philipp Hahn - Open Source -
    Chuột chù mềm VPN Client cho Unix là một khách hàng IPsec miễn phí cho FreeBSD, NetBSD, và Linux dựa trên hệ điều hành. Nó có thể được sử dụng để giao tiếp với hệ thống chạy công cụ ipsec. Thông tin thêm...