MobaXterm

  • MobaXterm 22.1
    Hơn

    MobaXterm 22.1

    MobaXterm - 22,2MB - Freeware -
    MobaXterm là một tập hợp các lệnh Unix (GNU/Cygwin) bao gồm trong một tập tin exe di động duy nhất. MobaXterm tích hợp một máy chủ X và một số khách hàng mạng (SSH, RDP, VNC, telnet, rlogin, SFTP, FTP,...) có thể truy cập thông qua một tab … Thông tin thêm...