Genie 9 GmbH

 • Genie Timeline Free 2015 10
  Hơn

  Genie Timeline Free 2015 10

  Genie 9 GmbH - 24,8MB - Freeware -
  Genie Timeline là một phần mềm sao lưu Windows tự động, không dây và tiếp tục sao lưu các tập tin nhạc, video, hình ảnh, tài liệu, tập tin và thư mục trên máy tính của bạn với ít hoặc không có người dùng can thiệp mang đơn giản độc đáo cho … Thông tin thêm...
 • Genie Timeline Home 2012
  Hơn

  Genie Timeline Home 2012

  Genie 9 GmbH - 11,8MB - Commercial -
  Genie Timeline is a time machine backup software for Windows that automatically, wirelessly and continuously backs up music files, videos, photos, documents, files and folders on your machine with little or no user intervention bringing … Thông tin thêm...
 • Genie Timeline Pro 2012
  Hơn

  Genie Timeline Pro 2012

  Genie 9 GmbH - 11,8MB - Commercial -
  Genie Timeline is a time machine backup software for Windows that automatically, wirelessly and continuously backs up music files, videos, photos, documents, files and folders on your machine with little or no user intervention bringing … Thông tin thêm...