WinSCP 5.21.2

WinSCP 5.21.2

Martin Prikryl - Open Source - ra khỏi 84 phiếu

WinSCP chạy trên Windows.

Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 08/08/2022
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Thay đổi đăng nhập SSH core upgraded to PuTTY 0.77. That includes support for rsa-sha2-256 and rsa-sha2-512 SSH public key algorithms and improved support for HTTP proxies with SSH.
Support for ACL for S3 protocol.
Support for file masks relative to the root of an operation.
Streaming support in .NET assembly and scripting for FTP protocol.
It is possible to import sessions from OpenSSH config file.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.550 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Nó sử dụng Secure Shell (SSH) và hỗ trợ, ngoài Secure FTP, giao thức cũng SCP di sản.