WinSCP 5.19.6

WinSCP 5.19.6

Martin Prikryl - Open Source - ra khỏi 84 phiếu

WinSCP chạy trên Windows.

Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 22/02/2022
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Thay đổi đăng nhập A complete list of files that are part of a background transfer can be shown.
Support for PPK version 3 keys from PuTTY 0.75.
Stream interface in .NET assembly.
With SFTP protocol files can be streamed to stdout and from stdin in scripting.
Support SHA-256 fingerprints of TLS/SSL certificates.
Extension Synchronize with another remote server.
Improved FTP support for VMS servers (and potentially for other non-Unix-like systems).
Compatibility with Google Cloud Storage when using S3 protocol to access the buckets.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.676 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Nó sử dụng Secure Shell (SSH) và hỗ trợ, ngoài Secure FTP, giao thức cũng SCP di sản.