WinSCP 6.3.3

WinSCP 6.3.3

Martin Prikryl - Open Source - ra khỏi 84 phiếu

WinSCP chạy trên Windows và Linux.

Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 16/04/2024
Nhà phát hành: Martin Prikryl
Thay đổi đăng nhập: Single large file can be downloaded using multiple SFTP connections.
Support for OpenSSH certificates for host verification.
File hash can be used as criterion for synchronization.
Improved behavior when duplicating and moving remote files.
SSH core upgraded to PuTTY 0.80. That includes support for HMAC-SHA-512 and mitigation of “Terrapin” vulnerability.
TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 3.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.273 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.