WinSCP 5.17.10

WinSCP 5.17.10

Martin Prikryl - Open Source - ra khỏi 84 phiếu
WinSCP là một mã nguồn mở SFTP khách hàng FTP client cho Windows. Chức năng chính của nó là chuyển tập tin an toàn giữa một địa phương và một máy tính từ xa. Ngoài này, WinSCP cung cấp lý tập tin quản lý chức năng. Nó sử dụng Secure Shell (SSH) và hỗ trợ, ngoài Secure FTP, giao thức cũng SCP di sản.