Torch Browser 65.0.0.1604

Torch Browser 65.0.0.1604

Torch Media Inc. - Shareware - ra khỏi 13 phiếu
Ngọn đuốc trình duyệt là một trình duyệt với chức năng nâng cao: bạn có thể lưu các tập tin phương tiện truyền thông, quản lý hoạt động torrent và chia sẻ liên kết.