OpenAL 2.1.0.0

OpenAL 2.1.0.0

Creative Labs - 0,8MB - Shareware - ra khỏi 186 phiếu
OpenAL, mở âm thanh viện, là một nỗ lực phối hợp để tạo ra một API mở, nhà cung cấp trung lập, cross-nền tảng cho âm thanh tương tác, chủ yếu là spatialized. Đối tượng chính của nó gồm các nhà phát triển ứng dụng và người sử dụng máy tính để bàn dựa trên tiêu chuẩn di động như OpenGL trò chơi và các ứng dụng đa phương tiện.