Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 11.0.61030.0

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 11.0.61030.0

Microsoft - 2,6MB - Freeware - ra khỏi 1213 phiếu
Các Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package cài đặt thời gian chạy các thành phần của Visual C++ thư viện cần thiết để chạy các ứng dụng phát triển với Visual C++ trên một máy tính không có Visual C++ 2005 được cài đặt.

Gói này cài đặt thời gian chạy các thành phần của thư viện C Runtime (CRT), tiêu chuẩn C++, ATL, MFC, OpenMP và MSDIA. Cho các thư viện hỗ trợ mô hình triển khai-by-side (CRT, SCL, ATL, MFC, OpenMP), chúng được cài đặt vào bộ nhớ cache bản địa hội, cũng gọi là thư mục WinSxS, trên phiên bản của hệ điều hành Windows có hỗ trợ hội đồng side-by-side.

Một vấn đề an ninh đã được xác định dẫn đến lỗ hổng ứng dụng MFC trong DLL trồng do MFC không xác định đường dẫn đầy đủ để hệ thống/địa phương hoá dll. Bạn có thể bảo vệ máy tính của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Sau khi bạn cài đặt khoản mục này, bạn có thể phải khởi động lại.