Lua for Windows chạy trên Windows.

Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Shareware
Ngày đăng: 23/05/2018
Nhà phát hành: The Lua for Windows Project and Lua and Tecgraf, PUC-Rio

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.