Lenovo Solution Center 3.12.3

Lenovo Solution Center 3.12.3

Lenovo Group Limited - 59,4MB - Shareware
Trung tâm giải pháp Lenovo là một ứng dụng hỗ trợ được thiết kế để giữ cho máy tính của bạn chạy tại hiệu suất cao điểm của nó bằng cách chạy tự động quét. Lenovo giải pháp Trung tâm hỗ trợ hệ thống suy nghĩ sau: Edge62z, cạnh 71, cạnh 71z, Edge72, Edge72z, cạnh 91, Edge91z, cạnh 92, Edge92z. M60e, M62z, M71e, M71z, M72e, M72z, M75e, M76, M77, M78, M81, M82, M90z, M91, M91p, M92, M92z. E120 cạnh, Edge E125, cạnh E130, cạnh E135. Cạnh E220s, cạnh E320, cạnh E325, E330 cạnh, Edge E335. Cạnh E420, cạnh E420s, cạnh E425, cạnh E430, cạnh E431, cạnh E430c, cạnh E435.