HP Solution Center 13.0

HP Solution Center 13.0

Hewlett-Packard - 44,5MB - Commercial - ra khỏi 100 phiếu
Trung tâm giải pháp HP là chương trình chính phần mềm mà bạn sử dụng để kiểm soát và duy trì tất cả-trong-một máy in của bạn trong Windows. Chương trình là một phần của đầy đủ tính năng phần mềm và trình điều khiển gói cho sản phẩm của bạn, và không thể được tải một cách riêng biệt. HP giải pháp Trung tâm hoạt động như một điểm trung tâm của các truy cập cho nhiệm vụ, như chức năng quét, in ấn và sao chép, và cũng cung cấp quyền truy cập vào các tính năng sau đây:

-Sản phẩm cài đặt (chẳng hạn như quét và in cài đặt)
-Sản phẩm trợ giúp và gỡ rối
-Liên kết để mua sắm và nguồn cung cấp
-Các chương trình phần mềm HP khác (chẳng hạn như phần mềm chỉnh sửa ảnh)