HoudahGeo 5.4

HoudahGeo 5.4

Houdah Software s.à r.l - 17,5MB - Demo
HoudahGeo: Know where you took that photo!

HoudahGeo is a one-stop photo geocoding and geotagging solution for Mac OS X.
Export geotags to EXIF, XMP and IPTC.
GPS device optional.

HoudahGeo 'pins' photos to locations where they were taken.
Professional grade processing. Mac ease of use.

HoudahGeo can store latitude, longitude, and altitude information right within the image file - invisibly, with no loss of quality.
HoudahGeo writes EXIF, XMP, and IPTC tags. JPEG, RAW or XMP files.

HoudahGeo projects may be published to EveryTrail or viewed and shared using Google Earth.
Geotagged photos may be saved to Evernote or uploaded to Flickr or locr.


* One-stop geocoding for the Mac

HoudahGeo caters to two very different needs:
- Geotagging for archival purposes using EXIF, XMP and IPTC tags
- Geocoding for publishing to Google Earth, Flickr, EveryTrail or locr


* GPS device: optional

HoudahGeo offers you many ways of geocoding your favorite photos:
- Automatic: Matches photos to GPS track logs and waypoints. GPX, NMEA, Sony LOG, Wintec TES, etc.
- iPhone / iPad: Matches photos to reference photos taken using iPhone
- Using a map: Pick locations using the built-in map
- Using Google Earth: Point to the desired location
- Precision: Attach photos to GPS waypoints
- Manual: Enter coordinates found on Google Earth, Wikipedia, etc.


* GPS device: supported

HoudahGeo connects directly to many brands and models of GPS track loggers.
It also reads GPX, NMEA, LOG, TES, ... and TCX files created by third party software.
Tải về này là được quản lý bởi một phần mềm miễn phí tải về quản lý mà làm cho việc tải xuống và cài đặt quá trình nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, mà không sửa đổi tập tin ban đầu thiết lập phần mềm. HoudahGeo cũng có thể được tải về từ Houdah Software s.à r.l.
Trình quản lý tải về có thể cho người dùng với các phần mềm cung cấp, nhưng không có là cần thiết để được chấp nhận để tải xuống và cài đặt HoudahGeo. Bằng cách cài đặt phần mềm bạn chấp nhận của chúng tôi Chính sách bảo mật. Xin vui lòng tìm câu trả lời bổ sung và gỡ bỏ thông tin ở đây.