FotoMorph 13.9.1

FotoMorph 13.9.1

Digital Photo Software - Shareware
Amaze your friends and family with unbelievable transformations! Morphing is an animation technique in which one image is gradually turned into another. FotoMorph lets you make incredible morphs in minutes! You've seen them in the movies and on TV, and now you can create them yourself. Turn a friend into a tiger. Watch your child grow into an adult. Unleash your imagination with the power of FotoMorph. FotoMorph is designed to create animations in real time. The rendering engine takes advantage of hardware acceleration, and the rendering speed easily goes up to several hundred FPS. The speed makes it possible to play final effects in real time. Using FotoMorph you can do everything a professional animator does to create amazing animations.
Flash, Animated GIF, AVI, JPEG, and other formats are supported.
Tải về này là được quản lý bởi một phần mềm miễn phí tải về quản lý mà làm cho việc tải xuống và cài đặt quá trình nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, mà không sửa đổi tập tin ban đầu thiết lập phần mềm. FotoMorph cũng có thể được tải về từ Digital Photo Software.
Trình quản lý tải về có thể cho người dùng với các phần mềm cung cấp, nhưng không có là cần thiết để được chấp nhận để tải xuống và cài đặt FotoMorph. Bằng cách cài đặt phần mềm bạn chấp nhận của chúng tôi Chính sách bảo mật. Xin vui lòng tìm câu trả lời bổ sung và gỡ bỏ thông tin ở đây.