Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Microsoft - 16,8MB - Freeware - ra khỏi 9 phiếu

Debugging Tools for Windows (x86) chạy trên Windows. Tải về tập tin có kích thước 16,8MB.

Kích thước: 16,8MB
Hệ điều hành: Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 06/12/2010
Nhà phát hành: Microsoft

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Bạn có thể sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows để gỡ lỗi trình điều khiển, ứng dụng và dịch vụ trên hệ thống chạy Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoặc Windows Server 2008. Bạn cũng có thể sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows để gỡ lỗi hệ điều hành. Các phiên bản của gói gỡ lỗi công cụ cho Windows có sẵn cho 32-bit x 86, bản địa của Intel Itanium, và bản địa x64 nền tảng.

Phiên bản mới nhất của gỡ lỗi công cụ cho Windows có sẵn để tải về (xem phần sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows trên Trang này). Bạn cũng có thể cài đặt các gói phần mềm từ Windows trình điều khiển Kit (WDK), nền tảng SDK hoặc khách hàng hỗ trợ chẩn đoán CD.