Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Debugging Tools for Windows (x86) 6.12.2.633

Microsoft - 16,8MB - Freeware - ra khỏi 9 phiếu
Bạn có thể sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows để gỡ lỗi trình điều khiển, ứng dụng và dịch vụ trên hệ thống chạy Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoặc Windows Server 2008. Bạn cũng có thể sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows để gỡ lỗi hệ điều hành. Các phiên bản của gói gỡ lỗi công cụ cho Windows có sẵn cho 32-bit x 86, bản địa của Intel Itanium, và bản địa x64 nền tảng.

Phiên bản mới nhất của gỡ lỗi công cụ cho Windows có sẵn để tải về (xem phần sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows trên Trang này). Bạn cũng có thể cài đặt các gói phần mềm từ Windows trình điều khiển Kit (WDK), nền tảng SDK hoặc khách hàng hỗ trợ chẩn đoán CD.