Calibre 4.8.0

Calibre 4.8.0

kovidgoyal.net - 102,5MB - Freeware - ra khỏi 269 phiếu
cỡ nòng là một mã nguồn mở và miễn phí e-cuốn sách thư viện quản lý ứng dụng phát triển bởi người dùng của e-sách cho người sử dụng e-sách.