Agere Systems HDA Modem 2.1.87

Agere Systems HDA Modem 2.1.87

Agere Systems - Freeware - ra khỏi 84 phiếu
Agere hệ thống HDA modem là một modem 56kbps thường được tìm thấy trên máy tính xách tay.