Skype različica

Skype različica

Skype Technologies S.A. – Shareware –

Tổng quan

Skype različica là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Skype Technologies S.A..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Skype različica hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/07/2018.

Skype različica đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Skype različica Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Skype različica!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Skype različica cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại