Хром

Хром

Хром – Shareware –
5 Stars User Rating

Tổng quan

Хром là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Хром.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Хром hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/02/2009.

Хром đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Хром đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Хром!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Хром cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.